Video report. Flyfish Taimen in Siberia

#1
Video report. Flyfish Taimen in Siberia
The thin fishing line 0.25


Video: Vladimir Ryaposov, Aleksander Bobrovskiy.
Music by Vladimir Ryaposov.
________________