Lenok caught hand! Siberia.

#1
Lenok caught hand! Siberia.

In his left hand camera, right hand caught Lenok.
Videography by Aleksander Bobrovskiy.
Edit video by Vladimir Ryaposov
Music by Vladimir Ryaposov.